Guangdong Modern Dance Festival


13 Shui Yin Heng Lu, Guangzhou
510075 Guangdong
CHINA

135-4448-0492
ticket@gdmdc.com
www.gdfestival.cn